Regulamin Sklepu Internetowego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy.

2.Regulamin określa treść Umowy sprzedaży, w zakresie, w jakim określa prawa i obowiązki stron.

3.Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie, w jakim ma zastosowanie do usług świadczonych za pomocą systemu teleinformatycznego, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie oraz wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych.

4.Usługodawca świadczy Usługi nieodpłatnie.

5.Regulamin jest dostępny bezpłatnie na Stronie Internetowej Sklepu.

6.Użytkownik powinien się zapoznać z Regulaminem przed korzystaniem z Usługi.

7.Sklep Internetowy to platforma teleinformatyczna (system informatyczny i usługi na odległość, które umożliwiają wybór i zakup Produktów lub świadczenie Usług, pozwalają Użytkownikom na badanie Produktów, w tym cen i dostępności Produktów, zawieranie Umów Sprzedaży, Umów o Świadczenie Usług oraz umieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie). W tym celu Usługodawca oferuje Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe i świadczy Usługi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

8.Regulamin określa:

1.zasady Rejestracji w Sklepie Internetowym,

2.zasady korzystania z Sklepu internetowego,

3.zasady zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym warunki składania Zamówień, dostarczanie Produktów oraz uiszczanie przez Kupującego ceny sprzedaży Produktów,

4.Prawa Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży,

5.zasady składania i rozpatrywania reklamacji Użytkowników,

6.inne prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.

9.Informacje umieszczone na Stronie Internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży lub innej umowy, której dotyczy ta informacja.

10.Użytkownik korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu.

11.Marka „GrailKick” oraz wszelkie związane z nią towary i przedmioty własności intelektualnej są własnością Usługodawcy. Korzystanie z nich przez Użytkowników wymaga zgody Usługodawcy, z zastrzeżeniem przepisów prawa obowiązujących bezwzględnie.

2. DEFINICJE

Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – czynność Usługodawcy polegająca na dostarczaniu Kupującemu Produktów określonych w Zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.

Dostawca – firma kurierska, współpracująca z Usługodawcą w zakresie Dostawy Produktów.

Hasło – ciąg znaków wybrany przez Użytkownika podczas Rejestracji, służący do zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kontakt – sposoby kontaktu z Usługodawcą dostępne dla Użytkowników, obejmujące: (i) wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@grailkick.com.

Koszyk – część Sklepu Internetowego, umożliwiająca wyświetlanie wybranych przez Kupującego Produktów, wprowadzanie i modyfikację danych Zamówienia, takich jak: rodzaj i ilość Produktów, dane do dostawy lub faktury, sposób płatności oraz zatwierdzenie warunków Zamówienia.

Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, nabywający Produkty od Usługodawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika – indywidualny panel dostępny dla każdego Użytkownika, uruchomiony w jego imieniu przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy o prowadzenie Konta Użytkownika.

Login – adres e-mail Użytkownika używany podczas Rejestracji oraz każdorazowego korzystania z Konta Użytkownika.

Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe, pochodzące od Usługodawcy lub innych podmiotów przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub na jego zlecenie na podstawie zgody elektronicznej.

Polityka Prywatności – zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość e-mail wysłana przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika, potwierdzająca doręczenie Zamówienia.

Potwierdzenie Zrealizowania Zamówienia – wiadomość e-mail wysłana przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika, potwierdzająca możliwość przetwarzania Zamówienia.

Regulamin – niniejszy dokument określający ogólne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, Umów Sprzedaży oraz Umów o Świadczenie Usług.

Rejestracja – czynność dokonana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, wymagana do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny w domenie www.grailkick.com, umożliwiający Użytkownikowi uzyskanie informacji o Produktach, ich dostępności, zakup Produktów oraz korzystanie z Usług.

Strona Sklepu – strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie www.grailkick.com.

Produkt– towar, który jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Usługodawcą, prezentowany w Sklepie Internetowym.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.

Usługodawca – podmiot prowadzący Sklep Internetowy, z którym Użytkownik może zawrzeć Umowę o Świadczenie Usług oraz Umowę Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa zawarta na odległość między Kupującym a Usługodawcą, w wyniku której Usługodawca zobowiązuje się do sprzedaży Produktu, a Kupujący zobowiązuje się do jego nabycia i zapłaty ceny.

Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą, w wyniku której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z tych usług zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu, dane do dostawy, sposób płatności oraz warunki Umowy Sprzedaży.

Zwrot Towaru – oświadczenie Kupującego będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, w wyniku którego Kupujący zobowiązuje się zwrócić Produkt Usługodawcy, a Usługodawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu cenę Produktu.

3. FUNKCJE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

1. Strona internetowa Sklepu oferuje Użytkownikom następujące możliwości:

1.Zarządzanie danymi osobowymi podanymi podczas tworzenia Konta Użytkownika (wymaga Rejestracji i logowania),

2.Dostęp do Konta Użytkownika (wymaga Rejestracji i logowania),

3.Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym (nie wymaga Rejestracji),

4.Korzystanie z Usług (większość Usług nie wymaga Rejestracji, z wyjątkiem usługi prowadzenia Konta Użytkownika),

5.Składanie Zamówień, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (nie wymaga Rejestracji ani logowania).

4. WYKORZYSTANIE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

1.Aby korzystać ze strony internetowej sklepu, w tym przeglądać produkty w sklepie internetowym, użytkownik musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:

1.Posiadać urządzenie takie jak komputer osobisty, tablet czy smartfon z dostępem do internetu,

2.Mieć zainstalowaną i aktualizowaną wersję przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Vivaldi) z obsługą JavaScript i SSL,

3.Posiadać aktywne konto e-mail,

4.Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.

2.Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową sklepu, usługodawca świadczy na jego rzecz usługę drogą elektroniczną, która polega na umożliwieniu dostępu do treści i zasobów dostarczanych przez usługodawcę oraz ich przeglądania, a także korzystania z wyszukiwarek i innych powszechnie dostępnych narzędzi na stronie internetowej sklepu, w tym składania zamówienia.

3.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między usługodawcą a użytkownikiem, o której mowa w ust. 2 powyżej, ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez użytkownika serwisu. Szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z kontem użytkownika, zapisywania się do newslettera i wypisywania się z niego, a także korzystania ze strony internetowej sklepu określa dalsza część regulaminu.

4.Przeglądanie produktów prezentowanych w sklepie internetowym, zapoznawanie się z ich właściwościami dostępnymi na stronach produktów, a także składanie zamówień w trybie szybkich zakupów jest dostępne dla wszystkich użytkowników i nie wymaga rejestracji.

5.Użytkownik powinien korzystać ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie podejmować działań mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

6.Użytkownikom zabrania się:

1.Dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich,

2.Działania w sposób naruszający prawo lub mające na celu obejście prawa, bądź działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,

3.Korzystania ze strony internetowej sklepu w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych użytkowników.

7.Usługodawca zastrzega sobie prawo do promowania i reklamowania wszelkich produktów i usług w ramach prowadzenia strony internetowej sklepu.

8.Usługodawca zapewnia ochronę komunikacji elektronicznej i treści poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ich ochronę, w szczególności ochronę danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieuprawnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe oraz przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie usługodawca informuje, że korzystanie z sieci internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z ryzykiem i istnieje zagrożenie, że do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika może dostać się złośliwe oprogramowanie lub nieuprawnione osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do danych użytkownika. Dlatego użytkownik powinien stosować odpowiednie środki ochrony, takie jak antywirusy czy zaporę sieciową.

9.W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, usługodawca ma prawo do podjęcia odpowiednich działań, w tym zablokowania dostępu użytkownika do strony internetowej sklepu, jak również w przypadku naruszenia prawa, do zawiadomienia odpowiednich organów ścigania.

10.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie strony internetowej sklepu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej sklepu. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie poprzez publikację na stronie internetowej sklepu. Użytkownicy zarejestrowani będą dodatkowo informowani o zmianach regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na podany przez nich adres e-mail.

11.W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, niewykonalne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają ważne i wiążące dla stron.

12.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13.W przypadku sporów wynikających z zawartej umowy sprzedaży, których nie można rozstrzygnąć drogą polubowną, właściwe sądy powszechne zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5. REJESTRACJA

1.Aby utworzyć Konto Użytkownika, Użytkownik musi przeprowadzić Rejestrację.

2.W ramach Konta Użytkownika można zapisywać dane kontaktowe, modyfikować je, przeglądać historię Zamówień oraz zarządzać subskrypcją Newslettera.

3.Rejestracja polega na wypełnieniu interaktywnego formularza, podaniu prawdziwych i aktualnych danych, postępując zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na Stronie Internetowej Sklepu podczas Rejestracji.

4.Podczas zakładania Konta Użytkownika należy podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe; można również podać dodatkowe, opcjonalne dane.

5.Rejestrując się jako osoba niebędąca osobą fizyczną, użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do działania w imieniu tego Użytkownika, w tym do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań oraz zawierania Umów Sprzedaży zgodnie z Regulaminem.

6.Po aktywacji wirtualnego przycisku „Zakładam konto” lub podobnego dochodzi do zawarcia umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą na czas nieokreślony, dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną w formie prowadzenia Konta Użytkownika oraz – opcjonalnie – usługi Newsletter, jeśli Użytkownik zdecyduje się na jej otrzymywanie. Zasady świadczenia usługi Newsletter opisane są w dalszej części Regulaminu.

7.Podczas Rejestracji Użytkownik ustala Login i Hasło, które umożliwiają dostęp do Konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać hasła osobom trzecim.

8.Po dokonaniu rejestracji, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Po opuszczeniu Strony Internetowej Sklepu, Użytkownik powinien wylogować się z Konta Użytkownika. Dane podane podczas tworzenia Konta Użytkownika mogą zostać zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.

9.Konto Użytkownika zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Zalogowany Użytkownik ma dostęp do swoich danych i może je aktualizować.

10.Użytkownik ma obowiązek utrzymywania swoich danych na Koncie Użytkownika w aktualnym stanie.

6. PROCEDURA ZAMAWIANIA

1.Informacje umieszczone na Witrynie Sklepu Internetowego nie są ofertą Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz tylko zachętą dla Użytkowników do złożenia propozycji zawarcia Umowy Kupna.

2.Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez Witrynę Sklepu 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z wyjątkiem zabronień lub ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia są realizowane w Dni Robocze.

3.Użytkownik, który składa Zamówienie za pośrednictwem Witryny Sklepu, dobiera Produkty, które go interesują. Dodawanie Produktów do Zamówienia odbywa się przez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” lub podobnego znajdującego się obok odpowiednich Produktów prezentowanych w Sklepie.

4.W dalszych etapach składania Zamówienia Użytkownik wybiera sposób płatności oraz wprowadza, potwierdza lub aktualizuje dane kontaktowe niezbędne do dostarczenia Produktów oraz wybiera sposób dostawy:

1.imię i nazwisko oraz adres e-mail,

2.numer telefonu kontaktowego,

3.adres dostawy.

5.Po zgromadzeniu wszystkich elementów Zamówienia oraz wyborze w Koszyku metody Dostawy i formy płatności, Użytkownik składa Zamówienie, przesyłając Formularz Zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie w Sklepie przycisku „Zamawiam i płacę” lub podobnego na stronie internetowej. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o całkowitej cenie za wybrane Produkty i Dostawę, a także o wszelkich dodatkowych opłatach, które musi ponieść w związku z Umową Kupna.

6.Użytkownik zobowiązany jest do starannej i prawidłowej wypełnienia Formularza Zamówienia oraz podania danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

7.Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. W momencie otrzymania przez Użytkownika takiego potwierdzenia, zostaje zawarta Umowa Kupna pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

8.Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę, w przypadku płatności z góry, potwierdzenia wpłaty od Użytkownika. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia.

9.Jeśli wybrany przez Użytkownika Produkt nie jest dostępny, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia Umowy Kupna, poinformować Użytkownika o tej sytuacji i zwrócić mu wszelkie otrzymane od niego środki pieniężne.

10.Jeśli wybrany przez Użytkownika sposób dostawy lub płatności nie jest możliwy w danej sytuacji, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o tym fakcie. Użytkownik ma wówczas prawo wybrać inny sposób dostawy lub płatności lub odstąpić od Umowy Kupna.

11.W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna przez Użytkownika lub Sprzedawcę z przyczyn określonych w pkt. 9 oraz 10 powyżej, wszelkie otrzymane od Użytkownika środki pieniężne zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

12.Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia, w tym reklamacje dotyczące Produktów, powinny być zgłaszane przez Użytkownika na adres e-mail Sprzedawcy podany na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca może zwrócić Użytkownikowi równowartość reklamowanego Produktu lub zaoferować jego wymianę na nowy, wolny od wad.

7. PŁATNOŚCI

1.Ceny wyświetlane na Stronie Sklepu Internetowego przy poszczególnych Produktach są cenami brutto i nie obejmują informacji o kosztach dostawy oraz innych opłatach, które Klient będzie musiał ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o kosztach dostawy i ewentualnych dodatkowych opłatach podczas wyboru sposobu dostawy i składania zamówienia.

2.Za zamówione Produkty Klient może dokonać płatności kartą płatniczą (Mastercard, Visa) za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, obsługiwanego przez firmę Stripe (w takim przypadku realizacja zamówienia rozpocznie się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonanej przez Klienta płatności z systemu Stripe).

8. WYSYŁKA

1.Sprzedawca oferuje dostawę na całym świecie.

2.Klient wybiera sposób dostarczenia Produktów spośród opcji dostępnych w Sklepie Internetowym.

3.Koszt wysyłki Produktów pokrywa Klient. Koszt ten jest obliczany na podstawie cen wysyłki określonych w formularzu zamówienia i dodawany jest do ceny Produktu w podsumowaniu po wybraniu przez Klienta opcji wysyłki.

4.Sprzedawca powierza realizację dostawy firmie kurierskiej.

5.Sprzedawca podaje na Stronie Sklepu Internetowego informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do wysyłki i realizacji zamówienia.

6.Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty objęte Umową Sprzedaży bez wad.

7.Zamówione Produkty są dostarczane Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

8.W dniu wysłania Produktów do Klienta, Sprzedawca przesyła informację potwierdzającą wysyłkę na adres e-mail Klienta.

9.Klient powinien sprawdzić przesyłkę dostarczoną z Produktami w sposób odpowiedni dla przesyłek tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń przesyłki, Klient ma prawo zażądać od pracownika firmy kurierskiej sporządzenia stosownego protokołu.

10.Zamówienie produktu realizowanego na zamówienie, czyli takiego, który nie jest dostępny od ręki w magazynie sprzedawcy, ale musi być zamówiony lub wyprodukowany na potrzeby realizacji zamówienia, jest nieodwołalne. Klient nie ma prawa do anulowania takiego zamówienia po jego złożeniu i rozpoczęciu procesu realizacji.

11.W przypadku nieobecności Klienta pod adresem podanym podczas składania zamówienia, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo lub spróbuje skontaktować się telefonicznie w celu dogadania nowego terminu dostawy. Jeśli zamówiony Produkt zostanie zwrócony do Sprzedawcy przez firmę kurierską, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pomocą e-maila lub telefonu, aby ustalić ponownie termin i koszt dostawy.

9. REKLAMACJE

1.Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktów, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (rękojmia), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Żadne postanowienia Regulaminu, w tym niniejszy § 9, nie wyłączają ani nie ograniczają praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.

2.Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów należy zgłaszać Sprzedawcy na adres pocztowy lub adres e-mail wskazany dla kontaktów. W celu przyspieszenia procesu reklamacji, zaleca się dostarczenie reklamowanego Produktu wraz z dowodem zakupu i opisem zgłoszenia reklamacyjnego.

3.O ile krótszy termin odpowiedzi nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację złożoną przez Konsumenta z tytułu rękojmi zostanie udzielona w terminie 14 (czternastu) dni od jego otrzymania.

4.Procedura reklamacyjna stosuje się odpowiednio także do Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacje związane z działalnością Sprzedawcy należy kierować na adres pocztowy lub adres e-mail wskazany dla kontaktów.

5.Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub na innym trwałym nośniku, w sposób odpowiadający sposobowi złożenia reklamacji.

6.Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy za szkody, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie podlegają wyłączeniu ani ograniczeniu.

7.Z zastrzeżeniem powyższego, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności:

1.za szkody wynikające z korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkowników niezgodnie z normalnym przeznaczeniem Sklepu Internetowego,

2.za naruszenie przez Użytkownika praw osób trzecich poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich,

3.za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji rozpowszechnianych przez innych Użytkowników na Stronie Sklepu Internetowego,

4.za szkody wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przez Użytkownika danych zapisanych na Koncie Użytkownika oraz nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z sieci Internet.

10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku złożenia zamówienia na produkty dostępne na zamówienie, gdyż służą one zaspokojeniu indywidualnych potrzeb klientów.

11. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1.Sprzedawca udziela Użytkownikom bezpłatnych usług:

2.Usługa newslettera,

3.Usługa zarządzania Kontem Użytkownika.

4.Usługi określone w ust. 1 powyżej są świadczone 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych określonych Usług, informując Użytkowników w sposób zgodny z wymaganiami dotyczącymi zmiany Regulaminu.

6.Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przesyłanie innych informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji złożonego Zamówienia.

7.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres e-mail Użytkownika wiadomości elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach oferowanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie. Newsletter jest wysyłany do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę.

8.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem linku znajdującego się w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach usługi Newsletter lub anulując zgodę na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem Konta Użytkownika.

9.Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest dostępna po dokonaniu Rejestracji zgodnie z Regulaminem i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu w ramach Strony Sklepu, który umożliwia Użytkownikowi modyfikację danych podanych podczas Rejestracji, a także śledzenie statusu realizowanych Zamówień oraz historii zrealizowanych Zamówień.

10.Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany w celu kontaktu. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika.

11.Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Użytkownika i Usług, jeśli Użytkownik działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, narusza przepisy prawa lub Regulamin, oraz w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, takich jak naruszenie przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Sklepu czy działania hakerskie. Dostęp do Konta Użytkownika i Usług zostanie zablokowany na czas niezbędny do rozwiązania problemu mającego podstawę w zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i Usług. Sprzedawca informuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i Usług, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

1.Zobowiązania wynikające z Regulaminu oraz umowy Konta Użytkownika obowiązują Użytkownika do czasu ich zakończenia przez Użytkownika.

2.Użytkownik przekazuje Usługodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika w formie pisemnej lub elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany do kontaktu. Umowa o świadczenie usługi Konta Użytkownika zostaje rozwiązana w chwili otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie zawierające prośbę o usunięcie Konta Użytkownika jest traktowane jako złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika.

13. AKTUALIZACJA REGULAMINU

1.Usługodawca może wprowadzić zmiany w Regulaminie z ważnych przyczyn, takich jak:

2.konieczność dostosowania Regulaminu do zmieniających się przepisów prawa,

3.wprowadzenie nowych usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu,

4.zmiana warunków technicznych świadczenia Usług,

5.konieczność usunięcia niejasności, błędów lub ewentualnych błędów pisarskich występujących w Regulaminie,

6.zmiana danych kontaktowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów e-mail lub linków zawartych w Regulaminie,

7.przeciwdziałanie naruszeniom lub nadużyciom Regulaminu.

8.Użytkownicy posiadający Konto Kupującego otrzymają powiadomienie o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany podczas Rejestracji, co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Pozostali Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez komunikat na stronie głównej Sklepu Internetowego, widoczny co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zawiera datę wejścia w życie nowego Regulaminu oraz treść zmienionego Regulaminu.

9.Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który posiada Konto Użytkownika i który nie rozwiąże umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika przed datą wskazaną w powiadomieniu o zmianie jako data wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

10.Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Regulaminu.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie spory wynikające z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Usługodawcy.

2.W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu zostaną uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy i będą nadal wiążące dla stron.

3.Wszystkie informacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym informacje o zmianach Regulaminu oraz wszelkie inne komunikaty kierowane do Użytkowników, będą przekazywane drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez publikację na stronie głównej Sklepu internetowego.

4.Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na inną podmiot, pod warunkiem, że Użytkownik zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternaście) dni przed przekazaniem praw i obowiązków.

5.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie Sklepu internetowego i zastępuje wszystkie wcześniejsze regulaminy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

6.Regulamin jest dostępny w języku polskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją polską a wersją w innym języku, wersja polska ma pierwszeństwo.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2023 r. i zastępuje wszystkie wcześniejsze regulaminy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.